128
2/2013
PROJEKTIUUTISET
Frami F
Frami Pro -kurssikeskuksen monimuoto-
opetusta varten.
Liiketoimintayksikön eri koulutusohjel-
mien sijoittaminen saman katon alle tuo
opetukseen synergiaa ja oppilaille valin-
nanmahdollisuuksia. Opetuksen ja oppi-
misen lisäulottuvuus syntyy myös eri alo-
jen oppilaiden aiempaa runsaammasta
virallisesta ja epävirallisesta kanssakäymi-
sestä, totesi SeAMK:n Liiketalousyksikön
johtaja
Kari Ristimäki
Framin tavoitteista
rakentamisen käynnistyessä.
Nyt Frami F on valmis vahvistaen aluet-
ta monialaisena korkeakoulukampuksena.
Rakennuksen pääsuunnittelijana sekä
arkkitehti- ja sisustussuunnittelijana toimi
UKI Arkkitehdit Oy. Pääsuunnittelija toimi
johtava arkkitehti
Kimmo Mansisto
ja vas-
taavana projektiarkkitehtina
Janne Rajala
.
Kun moniulotteisen rakennuksen kuu-
sikulmainen vinosuunnikas muoto alkoi
hahmottua, herätti monumentaalinen ilme
yhtymäkohtia taiteen ja mytologian sfink-
siveistoksiin. Niinpä monista arkkitehtoni-
sesti tunnetuista kohteistaan tunnettu Sei-
näjoki oli saanut nyt uuden maamerkin.
Tulevaisuutta rakentamassa
Hankkeen rakennuttajakonsulttina toi-
mi Lakea Oy. Kokonaisvaltaista rakennut-
tamispalvelua tarjoava Lakea tuli mukaan
projektiin kun pääsuunnittelija oli valit-
tu, minkä jälkeen muiden suunnittelijoi-
den valinta ja ohjaus kuului meille, kertoo
projekti-insinööri
Saara Ala-Luhtala
Lakea
Oy:stä.
Suunnittelu käynnistyi elokuussa ja tam-
Rakennuksen selkärankana ja erityyppisiä
tiloja ja toimintoja jäsentävänä sekä yhteen
liittävänä ytimenä on koko rakennuksen
pituus- ja korkeussuunnassa halkaiseva
korkea, lasikatteinen keskusaula. Sisäkatu-
mainen keskusaula ravintola-, auditorio- ja
monitoimitiloineen toimii yhteisenä olohuo-
neena Framin käyttäjille.
mikuussa 2011 lähtivät asiakirjat urakkalas-
kentaan. Ripeä aikataulu edellytti sopeutu-
miskykyä kaikilta osapuolilta. Käyttötarkoi-
tukseensa mahdollisimman hyvin soveltu-
van rakennuksen toteuttamiseksi oli kes-
keistä kuulla asiakasta ja perehtyä käyttäjän
tarpeisiin mahdollisimman tarkoin. Lakean
oma projektipankki ja dokumentinhallinta
tuli hankkeen aikana testattua.
Tietomallin käyttäminen olisi tällaises-
sa kohteessa auttanut, vaikka kokemus on
opettanut pärjäämään tiukankin aikatau-
lun kanssa, sanoo Ala-Luhtala.
Tehty työ puhuu puolestaan
Hankkeen toteutuksesta vastaavana
pääurakoitsijana toimi seinäjokelainen ra-
kennusliike Rakennus K. Karhu Oy. Vuon-
na 2001 perustetun perheyhtiön pääkont-
tori on Seinäjoella, toimipisteet lisäksi Vaa-
sassa, Tampereella ja Helsingissä. Raken-
nus K. Karhu oli jo aiemmin urakoinut Fra-
min D1 ja D2 vaiheet, jolloin rakennuttaja
oli tuttu. F-talo oli haastava kohde, sanoo
vastaava työnjohtaja
Toni Peltoniemi
.
Työsuunnittelussa tuli moniulotteisen
rakennuksen vaativuus esille. Peltoniemi
painottaakin sitä, miten keskeistä suunni-
telmien valmius on, kun tavoitteena on pa-
ras mahdollinen lopputulos.
Rakennus K. Karhun rakennustoimin-
nasta on omaa asuntotuotantoa noin 15
prosenttia, loppuosa urakoista käsittää niin
uudis- kuin korjauskohteitakin.
Framin kaltaisten suurien kohteiden
ohella teemme myös pieniä kohteita, to-
teaa Peltoniemi.
Lopuksi suhteellisen nuoren perheyhti-
ön myös omalta iältään nuori työpäällikkö
mainitsee Framin F-talon mielenkiintoisek-
si ja mieluisaksi työkohteeksi siksi, että ol-
tiinhan tässä myös rakentamassa uutta ete-
läpohjalaista innovaatioympäristöä.
Tämä kävi hyvin yksiin niiden arvojen
kanssa, joita Rakennus K. Karhu kasvava-
na rakennusyrityksenä edustaa.