114
Morpac Oy
2/2013
PROJEKTIUUTISET
Paccor Finland Oy:n tuotantotilat
Hämeenlinna
Bruttoala
Tilavuus
Rakennusaika
22 026
m
2
248 000
m
3
9/11–12/12
Rakennuttaja
Arkkitehti
KVR-urakoitsija
Morpac Oy
Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, pääsuunnittelija
rakennusarkkitehti Lasse Maatala
Lemminkäinen Talo Oy
Vielä ei ole tullut eteen asioita, joita
muuttaisimme. Tämä on ollut hyvin vaati-
va, mutta hieno projekti, jossa kaikilla osa-
puolilla on ollut vahva tahto tehdä asiat ai-
kataulun mukaisesti, jatkaa Marita Jaatinen.
Hankkeesta ja urakoinnista
Kyse on teollisuuskohteesta, joka to-
teutettiin KVR-hankkeena. Toiminnan
luonteesta johtuen KVR-tarjoukset neu-
voteltiin aika pitkälle yksiselitteiseksi jo
urakkaneuvotteluvaiheessa, toimitusjoh-
taja Mikko Koskiahde kertoo.
Urakkatarjoukset pyydettiin kesäkuus-
sa 2011 ja urakkatilaus tehtiin 11.7.2011.
Kohteen pääurakoitsijana ollut Lemmin-
käinen Talo Oy luovutti kohteen tilaajalle
ja käyttäjälle syyskuussa 2012. Käyttäjän
laiteasennukset jatkuivat vielä tämän jäl-
keenkin.
Rakennus on tyypillinen teollisuusraken-
nus, jossa on omia erityisvaatimuksia niin
sähkön kuin ilmastoinninkin suhteen.
Huolimatta siitä, että kyse on KVR-
hankkeesta, on muutoksia tehty paljon ra-
kentamisen aikana. Käyttäjä on saanut vii-
meisemmätkin toiveensa toteutettua. Kriit-
tinen seikka hankkeessa on ollut aikatau-
lu ja sen toteutuminen. Talvi oli kylmim-
millään runkovaiheen toteutuksen aikana.
Kriittinen menestystekijä on niin ikään ol-
lut hankkeen osapuolien oikea roolitus ja
sen ymmärtäminen. Jokainen on hoitanut
oman osuutensa mallikkaasti, toteaa Mik-
ko Koskiahde.
Rakennus on perustettu maanvaraises-
ti. Myös tonttia piti louhia. Alapohja on
valettu kuitubetonista. Runkoratkaisu on
looginen rakennekokonaisuus, jossa pilari-
palkki-runko nousee laatalta. Yläpohjana
on TT-laatasto, jonka päällä on vesikatto.
Maanrakennusurakan suoritti Maanraken-
nus Kari Jalli Oy, Rungon toimitti Parma
Oy. Kuorisuojan lämpöelementit toimit-
ti Ruukki Construction Oy. Rakennuksen
energialuokka on A, täsmentää projekti-
päällikkö
Marko Lehtinen
Lemminkäinen
Talo Oy:stä.
Lehtinen pohtii hankkeen kriittisiä puo-
lia ja toteaa, että maanrakennuksen, lou-
hinnan ja runkoasennuksen yhteensovitta-
minen talviaikaan on aina tarkkuutta vaa-
tiva työvaihe.
Aluejohtaja
Tapani Pöyry
,
projektipääl-
likkö Marko Lehtinen ja vastaava mestari
Tapio Zeus
kärkenä veivät hankkeen pää-
tökseen hyvin.
Luovutus tapahtui ajallaan, summaa
Marko Lehtinen.
Kohde on vuokrattu pääomavuokrape-
riaatteen mukaisesti, joten kiinteistön yllä-
pidosta vastaa käyttäjä.
Arkkitehdin kynästä
Lyhyesti sanottuna arkkitehdin osa
Morpac Oy:n kiinteistön suunnittelussa oli
toteuttaa käyttäjän tehtaan layoutille suun-
nitelmat kustannustehokasta rakentamista
varten. Tavoitteena oli nykyaikainen ja te-
hokas kokonaisuus, pääsuunnittelija ja ra-
kennusarkkitehti
Lasse Maatala
Arkkiteh-
titoimisto Havas Rosberg Oy:stä kertoo.
Arkkitehtisuunnittelun perustalla oli ti-
laajan KVR-kilpailuvaiheeseen teetättämä
selkeä tehtaan lay out ja tarvittavien tilojen
laatutason määrittely.
Pääsuunnittelijan vastuulla oli yhdessä
paloteknisen suunnittelijan kanssa selvit-
tää rakentamismääräysten ja paloteknisten
rajoitusten vaikutus ja ottaa ne huomioon
esimerkiksi tehtaan lay outin suhteen ja so-
vittaa osastopinta-alat tuotantoon.
Käyttäjän projektipäällikön asiantunte-
va ja nopea reagointi lay outin muutoksiin
rakentamisen aikana oli erityisen merkit-
tävää pääsuunnittelijan TATE-suunnitelmi-
en toteutumisen kannalta, arkkitehti Lasse
Maatala pohtii.
Kiinteistön tuotantotilat muodostuvat
yksikerroksisista raaka-aine-, prosessi- vä-
livarasto- ja tuotepinnoiteosastoista sekä
lähettämöstä. Prosessiosastot ovat vielä ja-
kautuneet erityyppisten tuotteiden perus-
teella eri osastoihin. Maanpinnan tasoon
toimistotiloista sijoittuvat vain tuotantoon
läheisesti liittyvät työnjohtotilat, laborato-
riotilat ja huoltokorjaamo.
Toimisto-osasta tehdashalliin
vie yhdyssilta.