86
2/2013
PROJEKTIUUTISET
Prisma Halikko
HALIKON
PRISMA
U
udistettu Prisma on lähes kak-
si kertaa suurempi aikaisempaan
verrattuna. Lopputulos on saanut
asiakkailta ja henkilökunnalta kiitosta, ker-
too Suus-Seudun Osuuskaupan toimitus-
johtaja
Esko Jääskeläinen
.
Kaikki kaupan tilat on sijoitettu maan-
tasokerrokseen. Toisessa kerroksessa on
toimistoja ja teknisiä tiloja. Sisätilan pe-
rusratkaisuna on paljon käytetty kauppa-
käytäväkonsepti, jossa rakennuksen hal-
kaisevan käytävätilan toisella puolella on
päämyymälä ja toisella puolella pienem-
mät liiketilat.
Tilaaja teki investointipäätöksen hank-
keesta, kun olimme saaneet uuden asema-
kaavan vahvistuksesta varmuuden. Tällöin
laadimme hankkeen aikataulun. Ensim-
mäinen vaihe valmistui 9.7.2012 ja samal-
la Prisma avattiin yleisölle. Toinen vaihe ja
vanhan Prisma-osan korjausrakentaminen
saatettiin päätökseen 25.2.2013. Uudis-
tettu Prisma avasi kaikki tilansa 11.3.2013,
kertoo projektipäällikkö
Arto Lehtinen
ISS
Proko Oy:n Projektinjohto ja rakennutta-
mistehtävät -yksiköstä.
Asemakaavan muutosprosessi teki
hankkeesta monella tavalla haastavan. Se
asetti paineita suunnittelun alkuvaiheessa,
jolloin vasta suunnitelmat kyettiin viemään
rakennuslupavalmiuteen. Tämä tarkoitti si-
tä, että ne eivät olleet perinteisen pääurak-
ka-sivu-urakkamallin mukaisessa urakka-
tarjousvalmiudessa.
Voitimme suunnittelijoille aikaa kilpai-
luttamalla työvaiheita ajallisesti toisiaan
seuraavina vaiheina. Esimerkiksi maanra-
kennusta ja alapohjatyötä kilpailutettaessa
emme tarvinneet vielä ovi- ja kalustekaa-