42
2/2013
PROJEKTIUUTISET
Store Enso Oy:n pääkonttori
Stora Enson pääkonttori
KESKUSTELUSSA VUOSIKYMMENIÄ
Stora Enso Oy:ssä pohdittiin pääkonttorin tiloja, ja todettiin parhaiden olevan jo käytössä,
kunhan voidaan toteuttaa radikaaleja uudistuksia. Helsingin Katajanokalla sijaitseva Alvar Aallon
suunnittelema suojeltu rakennus muunnettiin palvelemaan yrityksen nykyistä työskentelytapaa.
TEKSTI: K AISU RAVANT TI KUVAT: MIK AEL LINDÉN
V
uonna 1962 valmistunut Stora En-
son pääkonttori oli aikansa lapsi.
Noin 6 500 neliön tilat olivat pää-
osin huonekonttoreita, jotka eivät tukeneet
yrityksen nykyaikaista työskentelytapaa, ja
spontaaneja henkilökunnan keskeisiä ta-
paamisia.
Ennen uudistusta pääkonttorissa työs-
kenteli 175 henkilöä, ja nyt tilat muuntui-
vat 260 henkilön työpaikaksi. Maisema-
konttoria on noin 85 % tiloista. Talossa si-
jaitsevat kaikki Stora Enson pääkaupunki-
seudun toiminnot lukuun ottamatta met-
sä- ja it-osastoja.
Hyvin haasteellisen työskentelyn korja-
us- ja muutostöiden alaisessa rakennukses-
sa, sekä työpisteiden kierrätyksen kulloin-
kin käytössä olevissa tiloissa, kiinteistöjoh-
taja
Matti Karjula
kääntää voitoksi.
Työntekijämme jaksoivat suhtautua
myönteisesti työpisteiden siirtelyyn raken-
nuksen kolkasta toiseen. Tämä toimi ehkä
harjoituksena uudenlaiseen työskentelyta-
paamme sopeutumisessa. Uudistetut tilat
viestivät haluamaamme rethink-henkeä,
joka korostaa vuorovaikutuksen ja lähes-
tymisen helppoutta.
Tilojen jaossa on tehty tiimikohtaisia
ratkaisuja, ja lähtökohtaisesti jokaisella on
oma työpiste. Myös Stora Enson toimitus-
johtaja asettui avokonttorin tiloihin.
Poikkeuksellinen kohde
Stora Enson pääkonttori on arkkitehti
Alvar Aallon suunnittelema, vuonna 1962
valmistunut marmoripintainen, moder-
nistinen rakennus. Ikkunarivit seuraavat
toisiaan säntillisesti kuudessa kerrokses-
sa. Pohjoiseen, ortodoksisen Uspenskin
katedraalin suuntaan, on kookas lasisei-
nä. Sokeripalaksikin kutsutun pääkontto-
rin tieltä aikanaan purettiin koristeellinen
Norrménin talo, mikä saa joidenkin tun-
teet yhä nousemaan.
Arkkitehtitoimisto A-konsultit ja siellä
arkkitehti
Jyrki Iso-Aho
toimi Stora Enson
pääkonttorin uudistuksessa pääsuunnitte-
lijana. Toimiston tehtävistä tärkeimpiä oli
sovittaa yhteen erilaiset tavoitteet: työym-
päristön uudistaminen, rakennussuojelu ja
kokonaan uusi talotekniikka.