22
2/2013
PROJEKTIUUTISET
Ahvenanmaalle tyypillisille punaisille graniit-
tikallioille, käkkärämäntyjen joukkoon sulau-
tuu HavsViddenin 27 kalliohuvilaa ja 7 sviitti-
huvilaa. Suuret ikkunat tuovat luonnon sisään
ja ohjaavat katseen ulos. Ovet aukeavat huvi-
loita kiertäville terasseille ja meren silottamille
rantakallioille.
Ympäröivä luonto halutaan saada täällä
mahdollisimman lähelle. Herkän ympäristön
ja kauniiden näkymien takia julkisivujen auko-
tus ja tilojen avautuminen ovat HavsViddenis-
sä tärkeässä osassa. Tarvitsimme hyvän ja luo-
tettavan toimittajan ja rakentajan suosituksesta
päädyimme hankkimaan kaikki ikkunat ja ovet
Fenestralta, HavsViddenin toimitusjohtaja
Mi-
kael Kraft
kertoo.
Kalliohuvilat on suunnitellut ruotsalainen ark-
kitehti
Thomas Sandell
,
joka tunnetaan muun
muassa Tukholman pörssin ja Lidingössä sijait-
sevan Gåshaga Brygga -asuntoalueen suunnit-
telijana. Rakennustyöt on toteuttanut ahvenan-
maalainen talorakentajayritys Komforthus, jo-
ka teettää kaiken työn Ahvenanmaalla ja ahve-
nanmaalaisilla. Pienimmät sviittihuvilat raken-
netaan lähes valmiiksi Komforthusin työpajalla
ja tuodaan HavsViddeniin rekalla, isommat ra-
kennetaan alusta asti paikalla. Kukin talo suun-
nitellaan rakentamispaikan ehdoilla ja myydään
jo suunnitteluvaiheessa.
Kalliohuvilat on rakennettu puusta. Sirojen
teräs- ja betonipilareiden varassa lepäävät ra-
kennukset näyttävät lähes leijuvan kallioiden
päällä. Rakennukset ovat pitkänomaisia ja tai-
puvat keskeltä loivaan kulmaan. Sandell halu-
si tällä kevyesti taitetulla muodolla luoda jo-
kaiselle huvilalle yksityisen ulkoalueen. Oma-
leimaisuutta rakennuksille antaa niiden katto-
muoto, joka on raikas muunnelma perinteises-
tä harjakatosta.
Huviloita on alueella neljänlaisia, kooltaan
ne ovat 43–131 m
2
.
Kaikissa huviloissa on kun-
kin makuuhuoneen yhteydessä oma kylpy-
huone. Keittiön ja oleskelutilan muodostamas-
ta avarasta tilasta on esteetön näkymä merelle.
Yhden virheen tein suunnitteluvaihees-
sa, ruotsalaisena unohdin saunat, Mikael Kraft
kertoo.
Sittemmin monen huvilan yhteyteen on ra-
kennettu oma sauna, joista kustakin on parin
askeleen päässä vilvoitteluterassi ja parinkym-
menen askeleen päässä vilvoittava uima-allas,
Pohjanmeri.
Parasta taidetta
Sisustuksessa pienet yksityiskohdat ovat mer-
kityksellisiä. Seinät ovat suurimmaksi osaksi
vaaleaksi käsiteltyä vaakapaneelia.
TEKSTI: LOT TA VAIJA KUVAT: HAVSVIDDEN
HavsVidden
ikkunat horisonttiin
Ahvenanmaan pääsaaren pohjoisimmalla niemellä rakennuksen julkisivu ja ikkunat joutuvat
tositoimiin. HavsViddenin kalliohuviloiden on kestettävä saaristoilmaston armottomat vaihtelut,
suolaisen piiskaavat merituulet ja paahteisena kimmeltävät kesäpäivät.
Sisustus antaa tilaa ikkunasta
avautuvalle maisemalle.