140
2/2013
PROJEKTIUUTISET
Outokummun ferrokromitehdas
F
errokromin valmistuskapasiteetti
kaksinkertaistui 530 000 tonniin ja
lisäsi noin 120 uutta työpaikkaa Tor-
nioon ja Kemiin. Laajennuksen jälkeen
yritys on ferrokromin suhteen omavarai-
nen. Se käyttää pääosan ferrokromista itse
ruostumattoman teräksen valmistukseen,
mutta myy osan maailmanmarkkinoille.
Outokummun Tornion tehtaiden tuotanto
käyttää noin kolme prosenttia koko Suo-
men energiasta. Outokumpu on keskeises-
ti mukana Fennovoiman ydinvoimahank-
keessa. Kilpailukykyinen energian hinta on
yrityksen kannattavuudelle erittäin tärkeä.
Louhinta ja rikastus Kemissä
Projekti jakaantui kahteen osaan. Malmi
louhitaan, murskataan ja rikastetaan Ke-
min kaivoksella ja loppujalostus tapahtuu
Torniossa. Kemin osuus investoinnista on
neljännes. Malmin uskotaan riittävän jopa
sadaksi vuodeksi.
Rakennusteknisten töiden osuus 440
miljoonan euron urakasta oli kolmannes.
Nämä työt oli jaettu 177 osaan, joista ra-
kennuspäällikkö
Mika Karvonen
käytti
lempinimeä ”ostoslista”. Näiden kaikkien
toteuttajat olivat sopimussuhteessa raken-
nuttajaan. Tämä ”pirstominen” mahdollis-
ti sen, että suhteellisen pienilläkin, mut-
ta luotettavilla toimijoilla oli mahdollisuus
olla tällaisessa mammuttiprojektissa mu-
kana ja suorassa sopimussuhteessa raken-
nuttajaan.
Tornion tehtaan 750 hehtaarin kokoisel-
la alueella joko rakennetaan tai tehdään
Sulatto on noin 70 korkea.
Edessä pääsähkötila.