134
2/2013
PROJEKTIUUTISET
Pieksämäen Yritystalo
P
unatiilinen rakennus liittyy ympä-
ristöön niin luontevasti, että uutuus
paljastuukin lähinnä epäsymmetri-
sen rakennuksen julkisivukulman betonipi-
larien rytmittämiin näyttäviin lasipintoihin.
Pieksämäen kaupungin kiinteistöpäällik-
Reijo Raitio
kertoo, miten Yritystalon
hankkeessa niin yritysten tarpeet kuin tar-
jolla olevat mahdollisuudetkin saatiin lii-
tettyä onnistuneesti toisiinsa.
Yritystalo on rakennettu vanhalle VR:n
tontille, jonka kaupunki osti. Sijainniltaan
keskeinen ja hyvällä liikepaikalla oleva
tontti haluttiin nyt arvoiseensa käyttöön.
Yritystilojen tarpeeseen liittyvää kysyntää
tiedettiin myös olevan, kun noin kuuden-
sadan neliön tiloissa toiminut KPA Unicon
Oy:n halusi tuplata tilansa.
Kesällä 2011 kaupungin johto esitteli
hankkeen valtuustolle. Kattohinnaksi asetet-
tiin 6,5 miljoonaa euroa ja urakka päätettiin
teettää KVR-urakkana. Hyvälle paikalle toi-
vottiin rakennus, joka omaisi näyttävyyttä,
mutta sopeutuisi kaupunkikuvallisesti ym-
päröiviin punatiilestä tehtyihin rakennuk-
siin, kertoo Raitio. - Kohteesta ei haluttu ta-
sakattoista laatikkoa. Yksityiskohtana Raitio
mainitsee vielä, että rakennukseen haluttiin
harjakatto ja kunnon räystäät. Ratkaisun ar-
von huomaa viimeistään silloin kun korja-
uksia tehdään, toteaa Raitio monien vuosi-
en kokemuksella. Oikeaoppisen pientalon
tunnusmerkeistä tutut ratkaisut sopivat hy-
Punatiili liittää rakennuksen ympäris-
töönsä. Vieressä on vanha, nykyisin toimis-
tokäytössä palveleva vesitornirakennus.
Arkkitehdin sanoin: ”Julkisivun jäntevä
kaarevuus kuljettelee jännittävään odo-
tukseen, mitä kaaren takaa seuraa.”