118
2/2013
PROJEKTIUUTISET
Koskikeskus Tampere
K
oskikeskus sijaitsee Suomen kakkos-
talousalueen, Tampereen, ydinkes-
kustassa. Hatanpään valtatien alku-
päässä olevan Koskikeskuksen lasikupoli-
katto on tuttu maamerkki kaikille tampere-
laisille, ja tärkeä osa kaupunkikuvaa.
Mittavan saneerauksen valmistuttua
vuoden 2012 loppuun myös kattokupo-
lien kaikki ikkunalasit uusittiin Keskusau-
kiolle sekä Koskenportin ja Ahtojääntorin
sisäänkäynteihin.
Ajan patinoima kauppakeskus kärsi pa-
hoista jäähdytysongelmista. Lasikaton läpi
tuleva lämpökuorma oli liikaa kiinteistön
heikolle jäähdytysjärjestelmälle. Komeas-
ti Koskikylmä-nimeä kantavassa järjestel-
mässä jäähdytyskoneiden lauhduttamiseen
käytettävä vesi otetaan vieressä virtaavasta
Tammerkoskesta, kertoo remonttihankkeen
vetäjä, Citycon Finland Oy:n hankekehitys-
päällikkö
Petteri Huomo
.
Lisäksi keskus kaipasi interiööriuudis-
tusta, kiinteistötekniikan uudistamista se-
kä kaupallista päivitystä, joka piti sisällään
laadun nostoa ja kauppakeskuksen kerrok-
sellisuuden tarkistusta.
Halusimme parantaa kaupallista nä-
kyvyyttä ja asiakkaiden vertikaalista liik-
kuvuutta. Uusitun keskusalan vetovoimaa
lisäävät uudet kahvilat ja kookas media-
näyttö. Ravintolat on sijoitettu kolmanteen
kerroksen niin, että aulan tapahtumia voi
seurata aterioidessa, Huomo jatkaa.
Uudistamishanke käynnistettiin vuoden
2010
aikana, ja toukokuussa 2011 alkoi 18
kuukautta kestänyt rakentaminen. Urak-
kamuotona oli tavoitehintainen projektin-
johtourakka, koska sen katsottiin sopivan
Ensimmäinen ja toinen kerros on varattu
muotipalveluille ja kolmannessa kerrok-
sessa on ravintolamaailma ja muotikatu.
Keskusaulassa ja käytävillä on nyt entistä
enemmän tilaa myös kausimyymälöille.
Keskusaukion vetovoimaa lisää 59 m
2
:
n led-
näyttö, joka on kokoluokassaan suurin sisä-
tiloihin tehty medianäyttö. Medianäytöissä
on taustalla Hyperin-järjestelmä, jota käy-
tetään kauppakeskuksen ja vuokralaisten
kommunikoinnissa sekä mainosmateriaalin
jaossa. Navigointisovellus välittää mainos-
materiaalin keskuksen kaikille digitaalisille
mainoslaitteille.
parhaiten hankkeeseen, jossa suunnitel-
mat elävät pitkään vuokralaisten muutos-
ten vuoksi. Urakoitsijaksi valittiin paikalli-
nen Visura Oy.
Citycon Finland Oy satsasi remonttiin