32
1/2013
PROJEKTIUUTISET
P-Hämppi
Molemmat urakat olivat limittäin käynnis-
sä noin viiden kuukauden ajan. Lemmin-
käinen Infra Oy:n projektipäällikkö
Heikki
Keränen
kertoo, että 40 000 m
2
pinta-alal-
taan oleva ja 230 000 m
3
tilavuutta sisäl-
tävä pysäköintihalli on sekä rakennus- että
suunnittelutaidon ja eri toimijoiden yhteis-
työn huipputulos.
Kaikilla osapuolilla oli koko projek-
tin ajan yhteisenä päämääränä saada py-
säköintihalli valmiiksi sovittuun päivään
mennessä eli 30.11.2012. Varmasti tästä-
kin syystä yhteistyö tilaajan, rakennuttajan
ja suunnittelijoiden kanssa oli erinomais-
ta koko projektin ajan. Tämän kokoisessa
hankkeessa suunnitelma- ja työtapamuu-
toksia tulee urakan aikana väistämättä
kohtalaisen paljon, mutta myös ne pystyt-
Orientoitavuus haluttiin suun-
nitella mahdollisimman hel-
poksi. Sisään- ja ulosajopor-
tit pyrittiin tekemään helposti
omaksuttaviksi. Selkeät lat-
tianuolet ohjaavat autoilijaa
oikeaan ajosuuntaan.
Hallissa on mahdollisuus
ladata myös sähköautoja.
PETE PELTOL A
Langattomasti maan alla – kuuluvuus ei pätki
Maanpäällisten uudisrakennuksien
sekä saneerauskohteiden kännyk-
käkuuluvuus on puhuttanut matka-
viestilaitteiden käyttäjiä, operaatto-
reita, rakennuttajia ja materiaalival-
mistajia. Tuttu tilanne uudessa ra-
kennuksessa on todettavissa kän-
nykän näytöltä; ”ei ole signaalipalk-
keja”. Edes operaattorin vaihtami-
nen ei paranna tilannetta. Yleisesti
tällaisissa paikoissa joudutaan te-
kemään aktiivisia toimia asian pa-
rantamiseksi.
Maanalaisissa tiloissa asia on
tiedostettu jo paljon aikaisemmin.
Haaste ei ole ollut ratkaistavissa
materiaalivalinnoilla, koska luon-
nolliset esteet, maakerrokset, ku-
ten kallio ja tukirakenteet, ovat es-
täneet langattomien järjestelmien
signaalin ulottumisen tiloihin. Rat-
kaisu on rakentunut matkaviestin-
operaattoreiden sisäpeittojärjestel-
mien varaan. Tyypillisesti jokainen
halukas operaattori on rakennutta-
nut tilaan oman verkkonsa. Verkko
on koostunut antenneista, kaape-
loinnista ja vaadituista aktiivilaitteis-
ta. Mitä useampi operaattori, sitä
enemmän kaapelointia ja verkko-
komponentteja. Kohteen (laitteis-
ton) sijoitussopimuksella on ollut
hinta, joka on kuvastanut syntynei-
tä laitteisto- ja asennuskustannuk-
sia sekä mahdollisia tuotto-odotuk-
sia, jotka riippuvat kohteen laadus-
ta ja käyttäjistä.
Laadukkaalla suunnittelulla ja
toteutuksella on P-Hämpissä hyö-
dynnetty teknologiaa, joka mahdol-
listaa useamman operaattorin, se-
kä useilla eri taajuusalueilla toimivi-
en langattomien järjestelmien kyt-
keytymisen samaan antenniverk-
koon. P-Hämpin rakennuttama laa-
jakaistainen antenniverkko kuljettaa
kaikkien kaupallisten operaattorei-
den matkaviestinpalvelut mahdol-
listaen puhelut ja datakäytön sau-
mattomasti siirryttäessä maan-
päällisen verkon vaikutusalueelta
alas pysäköintiluolaan. Sama an-
tenniverkko toimii myös yleisradio-
taajuuksien ja pelastusviranomais-
ten käyttämän viranomaisverkko
VIRVE:n toiminnan takaajana koko
pysäköintilaitoksen, ajoluiskien ja
porraskuilujen alueella.
Myös GPS-peitto on ulotettu ajo-
luiskiin. Järjestelyllä tehdään mah-
dolliseksi ajoneuvoissa käytettävi-
en navigaattoreiden GPS-signaalin
saatavuus. Näin navigaattori pys-
tyy opastamaan pysäköintilaitok-
sesta poistuvaa asiakasta nope-
ammin ajoluiskan suualueella oi-
keaan suuntaan. Käyttäjä on kir-
jaimellisesti nopeammin ”kartalla”.
Asiakaskokemuksena näillä on
suuri merkitys; suosikkikanava kuu-
luu autoradiosta, puhelut eivät kat-
kea ja navigaattori toimii paremmin.
Turvallisuusnäkökohdat tulevat
esille selvinä hyötyinä: kriittisissä-
kin tilanteissa toimivina yhteyksinä.
Pelastusviranomainen edellyttää-
kin tietyn riskiluokituksen kohteissa
VIRVE:n kuuluvuutta. Pelastuslakiin
perustuva vaatimus ja alueellisten
pelastuslaitosten sovellusohjeet rin-
nastavat sen tällä hetkellä käytän-
nössä samantyyppiseksi vaatimuk-
seksi kuin paloilmoitinjärjestelmän
tai automaattisen sammutusjärjes-
telmän. Myös yleisradiotaajuuksien
välityksellä nähdään turvallisuus-
merkitys tiedonantokanavana mm.
maantietunnelikohteissa.
Rakennuttajalle moniradioverk-
kototeutus tarjoaa selkeää kustan-
nussäästöä, sekä selkeyttää hank-
keen urakointia, suunnittelua ja do-
kumentointia. Moniradioverkkoto-
teutus antaa rakennuttajalle myös
mahdollisuuden hyväksyä ulko-
puolisia operaattoreita tai ottaa
huomioon käyttäjän toimintavarus-
tevaatimuksia (esim. langaton lähi-
verkko tai oma radiopuhelinjärjes-
telmä). Bandercom Oy toteuttaa ja
suunnittelee VIRVE- ja moniradio-
sisäpeittojärjestelmiä sekä tarjoaa
konsulttipalveluita rakennuttajille ja
suunnittelutoimistoille.